Izrada Planova

Ljudi kažu“Sa Planom i nekako,bez Plana nikako“!
Planski ciklus je točak koji pokreće posao napred-ako on stane,staje sve prije ili kasnije.Ako se planira nasumice i posao će se tako obavljati.Zbog toga planiranje mora da bude više od zadatka.Planiranje treba da bude razlog postojanja menadžmenta i da ima glavnu ulogu.To je krupan posao,bez obzira na veličinu organizacije i njenu djelatnost.Mora mu se prići ozbiljno,ali istovremeno i čitavu stvar demistifikovati.
Planiranju treba prići prirodno,rutinski a ne nikako formalno.Naši planovi treba da budu odraz naše filozofije čija je poruka zadovoljenje potreba potrošača,na načiin da im pružimo uvijek „malo“više nego što očekuju,jer jedino tada će nam se vraćati.A kad imamo takvu situaciju,svi su zadovoljni i zaposleni i akcionari.Planirajmo dobro i svi ćemo dobiti više.

„Ako čovjek ne zna u koju luku plovi nijedan vjetar nema povoljni pravac“.

Planovi nijesu statične kategorije,već dinamične i podložne promjenama.U skladu sa tim planove treba revidirati kad se uoče promjene koje mogu značajno uticati na njihovo ispunjenje.Za strateške planove reviziju treba raditi najmanje jednom godišnje i sagledati što je to što ostaje nepromjenljivo,a što moramo korigovati.
Jedan od najvažnijih elemenata planiranje je Marketing Plan.On čini okosnicu svakog pojedinačnog Plana u organizaciji (plana prozvodnj,plana prodaje,plana nabavke,finansijskog plana,planiranja investicija,kadrovskog plana itd),i svi ti pojedinačni planovi čine generalni Plan poslovanja kompanije.Takodje osnovu sistema planiranja čine analize poslovanja i SWAT analize.One daju planu neophodne podatke o prošlosti,o sadašnjosti i trendovima,na osnovu kojih planovi dobijaju na objektivnosti.
I pored toga što se planovi gotovo nikada ne ostvaruju u potpunosti,i što realizacija gotovo uvijek ima odstupanja od planiranog,za planiranje moramo reći da je to neophodna poslovna radnja.Mi jednostavno moramo znati u kom pravcu da se krećemo čemu da stremimo,u protivnom smo „pogubljeni“ i „dezorjentisani“,nemamo nikakav putokaz i završavamo tamo gdje nas okolnosti i situacija na tržištu dovede.
Planiranje nije maštanje,to je ozbiljan proces kako u privatnom životu tako i u poslovnom svijetu.Ako ne planiramo,mi se zapravo igramo posla.
Mnogi poslovi imaju teškoće ili propadaju jer ni u samom startu započinjanja nije uradjen Plan.A to je neophodno uraditi,u vidu kratkog i sažetog dokumenta koji nas tjera da se osvrćemo, da se borimo,da se korigujemo,da držimo „stvari u svojim rukama“.Kad jednom uradite PLan poslovanja,nikad vise nećete odustati od te prakse.
Pokušajte….
Ukoliko sa postojećim kadrom niste u stanju da krenete u praksu Planiranja,javite nam se.Info…

brojac poseta