Marketing

Marketing je upravljačka funkcija (ali i poslovna filozofija) čija je odgovornost u stalnom pronalaženju ili poboljšanju zadovoljenja potreba i želja kupaca,na profitabilan način.Ljudske potrebe i želje polazna su tačka marketinga.Izmedju potreba,želja i potražnje treba praviti razliku.Potreba je stanje koje se javlja uslijed nedostatka nekog zadovoljenja.
Tako ljudi imaju potrebu za jelom,pićem.spavanjem,odjećom,obućom,komunikacijom,krovom nad glavom,ugledom i sl.Te potrebe ne stvara nijedan marketar,one postoje urodjene u samom ljudskom biću.
Želje su žudnja za posebnim zadovoljenjem neke potrebe.Tako npr.ako smo gladni,želju za hranom možemo zadovoljiti na više načina: hamburgerom,dobrim kućnim ručkom,odlaskom u pristojni restoran ili odlaskom u skupi ekskluzivni restoran itd.

„Dok je ljudskih potreba malo,njihovih želja je mnogo,pa marketari trebaju da znaju da njihov zadatak nije da stvaraju potrebe(jer su one nastale mnogo prije),već da utiču na želje.Zadatak marketinga je približiti proizvod kupcu ne govoreći o njegovim fizičkim osobinama,već govoreći o koristima koje taj proizvod ili usluga ,imaju za kupca“.

Marketing treba da pruži odgovor potrošaču zašto bi on kupio baš taj proizvod ili uslugu,a ne neki drugi proizvod ili drugu uslugu. Kupac vrši odabir na osnovu vrijednosti,cijene i zadovoljenja.
Vrijednost je procjena potrošača o ukupnoj sposobnosti nekog proizvoda ili usluge da zadovolji njegove potrebe ili želje.A što je to što je na njegovoj skali vrijednosti najbitnije za njega?Upravo te analize i pretpostavke o tome na koji način kupci vrše odabir,su presudne za čitavu disciplinu marketinga a posebno za marketing plan koji na njima počiva.To su tzv.KLJUČNI FAKTORI USPJEHA (CSF*),koje kompanija da bi bila uspješna mora često preispitivati,jer su podložne brzim promjenama.Ono što je na skali vrijednosti danas kupcima važno,uslovno rečeno sjutra ne mora biti.
Da li funkciju „marketinga“ doživljavate na prethodan način?

Edukacija ili projekat…

saznajte Više→

Za sva Vaša dodatna pitanja i dogovor stojimo vam na raspolaganju.
Kontakt
: eurocell@t-com.me

Iskustva naših klijenta..

brojac poseta